Benjaminprisen 2020

Glemmen videregående skole tildeles Benjaminprisen for 2020

Her kan du lese juryens begrunnelse for vinnerskolen 2020.

 

Skolen er en kombinert videregående skole yrkesfaglig skole med 1350 elever og får årets pris i konkurranse med 19 andre skoler.

Glemmen vgs i Fredrikstad

Juryen for Benjaminprisen trekker fram hvordan skolen arbeider systematisk mot rasisme og diskriminering ved å involvere elevene. I tillegg jobber skolen aktivt med et nettverk av eksterne aktører i nærmiljøet, både innenfor frivillig, kommunal og kultursektoren.

 

– Dette er en gledens dag for Glemmen videregående skole, sier rektor Pål André Ramberg. – Det å motta Benjaminprisen gir oss en helt ny tyngde i arbeidet mot rasisme og alle andre former for ekskludering fra fellesskapet. Prisen styrker våre muligheter til å jobbe målrettet videre med et sterkt inkluderingsarbeid, både innenfor og utenfor skolens ordinære rammer.Vi som skole vil svikte vårt samfunnsoppdrag og våre forpliktelser i henhold til FNs Barnekonvensjon og overordnet del av læreplan hvis vi ikke arbeider målrettet med dette. Inkludering, vennskap og tilhørighet er det viktigste i barn og ungdoms liv.Uten dette faller det andre sammen. Benjaminprisen vil åpne nye dører i vårt arbeid, sier rektor ved Glemmen videregående, Pål André Ramberg.

 

Elever som aktive pådrivere
Glemmen involverer elevene systematisk, gjennom såkalt ”empowerment” – myndiggjøring – for å la eleven selv bruke egne ressurser best og mest mulig.Elevenes engasjement kommer tydelig frem i deres årlige temadag, hvor elevene selv står for valg av tema. Gjennom denne dagen jobber elevene uten lærerne tilstede. Høsten 2019 var temaene «hverdagsrasisme» og «hvordan takle personlige utfordringer» og i 2020 valgte elevene tema «Trenger jeg å bry meg» med to undertemaer: «Rasisme» og «Kjønnsidentitet/seksualitet». Ved å skape eierskap og engasjement, klarskolen elevene bli pådrivere i det antirasistiske arbeidet.

 

– Det er inspirerende hvordan Glemmen videregående skole arbeider for å skape en arena for elevenes engasjement mot rasisme og diskriminering både i og utenfor skoletiden – et viktig arbeid i tråd med Benjaminprisens ånd, sier Guri Hjeltnes, juryleder for Benjaminprisen og direktør ved HL-senteret.

 

Dypt forankret hos de ansatte
Et annet moment juryen trekker fram er at arbeidet mot rasisme, enten det uttrykkes som myndiggjøring eller som integrasjonstiltak, også har en systematisk forankring hos de ansatte. De arbeider etter opplæringsloven og andre styringsdokumenter i et forebyggende perspektiv, og skolens aktive samarbeid med eksterne aktører virker i samme retning.

 

– Benjaminprisen 2020 er en stor og viktig anerkjennelse av det arbeidet som i lang tid er lagt ned på Glemmen videregående skole mot rasisme og diskriminering og for inkludering. Jeg gratulerer lærerne, andre ansatte, skoleledelsen og ikke minst elevene med prisen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

 

Glemmen skole er en kombinert videregående skole som ligger i Fredrikstad med om lag 1350 elever. I dokumentasjonen nevnes det at skolen arbeider «[…] målrettet hver eneste dag, 365 dager i året, med å fremme toleranse og inkludering.» I denne sammenhengen har skolen et omfattende nettverk av samarbeidspartnere og aktivitetstilbud. Disse er både av kommunal og privat karakter.

 

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby kommer til Glemmen videregående skoletirsdag 2. februar 2021 og overrekker Benjaminprisen for 2020 i en seremoni på skolen

 

 

Hva er Benjamin­prisen?

Benjaminprisen er en skolepris. Prisen deles ut hvert år til en skole som arbeider godt mot rasisme og diskriminering.

Prisen bærer navnet til Benjamin Hermansen som ble drept på Holmlia i 2001. Drapet på ham var rasistisk motivert. Skolene som mottar prisen arbeider aktivt mot rasisme og alle diskriminerende holdninger og handlinger. Prisutdelingen finner sted i tilknytning til den årlige markeringen av den internasjonale Holocaustdagen. Kunnskapsministeren overrekker prisen, og vinnerskolen får en sum på 250 000 kroner. HL-senteret administrerer prisen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, med støtte fra Kunnskapsdepartementet.

HLsenteret_logoudir_logo

Kriterier for nominasjon

En foreslått skole blir vurdert for nominasjon etter gitte kriterier. En vinnerskoles arbeid skal være preget av:

  • Forankring: Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering skal være forankret i skolens langsiktige arbeid.
  • Involvering: Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering skal involvere alle skolens aktører.
  • Synliggjøring: Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering skal være synlig i skole og lokalmiljø.

I norsk skole faller arbeid mot rasisme og diskriminering inn under arbeidet med læringsmiljø generelt og elevenes psykososiale miljø spesielt. En vinnerskole arbeider aktivt og uttalt med prisens kjernetemaer. Skolen bør ha konkrete tiltak eller metodikk rettet mot rasisme og diskriminering, som kan inspirere andre skoler i deres arbeid på feltet.

Foreslå skole

Alle kan foreslå en skole til Benjaminprisen.

Vet du om en skole som arbeider godt mot rasisme og diskriminering?

Her kan du foreslå din skole til Benjaminprisen 2021

Bok om Benjaminprisen

Boken samler erfaringer fra det forebyggende arbeid mot rasisme og diskriminering fra alle 16 skoler som har vunnet Benjaminprisen siden 2002.

Januar 2019 ble publikasjonen 16 år med Benjaminprisen lansert av Kunnskapsministeren Jan Tore Sanner. Ved siden av skolenes erfaringer og perspektiver inneholder boken også en fagartikkel om antirasistisk arbeid i skolen, pedagogisk materiell til bruk med elever og skolens personale og bakgrunnsinformasjon om prisens historie. Publikasjonen ble utarbeidet av HL-senteret i samarbeid med journalisten Lars Aarønæs på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.
Last ned hele publikasjonen her:

Hvorfor Benjaminprisen?

I svingen ved en rundkjøring på Holmlia i Oslo står en statue. Bysten på statuen viser hodet av en ung norsk gutt, Benjamin Hermansen. På sokkelen står det: «Glem ikke 26.01.2001».

Dette var datoen Benjamin ble drept av nynazister. Det rasistiske drapet rystet Norge. I Oslo anslo politiet at 40 000 mennesker gikk i fakkeltog mot rasisme og til minne om Benjamin. Drapet førte til et sterkt og vedvarende engasjement mot rasisme over hele landet. Minnesmerket over drapet på Benjamin er en påminnelse om at arbeidet mot rasisme må fortsette. Rasistiske ideer og holdninger kommer ikke bare til uttrykk gjennom vold og overgrep, men også i hverdagens ytringer og handlinger. Hvert år deles Benjaminprisen ut til en skole som tar engasjementet og arbeidet mot rasisme og diskriminering videre.

Med bidrag fra «Hva er rasisme» av Sindre Bangstad og Cora Alexa Døving

 

Skole­eksempler

Benjaminprisen har blitt delt ut siden 2002. Alle vinnerskolene jobber aktivt mot rasisme og diskriminering på ulike måter.

Mange tenker at arbeid mot rasisme handler om hvordan man tar vare på minoritetselevene ved skolen sin, og dermed at skoler uten minoritetselever ikke kan jobbe godt mot rasisme. Sånn er det ikke. Arbeid mot rasisme og diskriminering er først og fremst holdningsarbeid. Vinnerskolene tar rasismeutfordringene i samfunnet på alvor, og gjør det antirasistiske arbeidet til en del av sin skolehverdag. Les mer om vinnerskolene fra 2019, 2018 og 2017:

Foto: Mari Linløkken

Om juryen og sekretariatets arbeid

Juryen består av

Marit Hermansen, lærer og Benjamins mor, var jurymedlem fra prisens tilblivelse og fram til Benjaminprisen 2018 ble tildelt Kuben videregående skole. Marit Hermansen døde i mai 2019. Hennes jurydeltakelse var en viktig del av hennes utrettelige innsats for at skolene skulle bli mer bevisst arbeidet mot rasisme og diskriminering.

HL-senteret er sekretariat for Benjaminprisen. Når fristen for å foreslå skoler utløper, tar sekretariatet kontakt med alle foreslåtte skoler for nærmere informasjon om deres arbeid mot rasisme og diskriminering. Skolenes dokumentasjon gjennomgås nøye av sekretariatet og vurderes opp mot Benjaminprisens kriterier. Sekretariatet nominerer fem skoler. Juryen velger vinneren blant disse fem skolene.

Kontakt

Sekretariatet

HL-senteret er sekretariat for Benjaminprisen og kan nås på e-post: benjaminprisen@hlsenteret.no

Kontakt

Vibeke Kieding Banik, v.k.banik@hlsenteret.no

Lars Petlund Breiby, l.p.breiby@hlsenteret.no,

Mer informasjon finner du på HL-senterets nettsider.

udir_logoHLsenteret_logo